Хворо́ба (людини, тварини) — патологічний процес, який проявляється порушеннями морфології (анатомічної, гістологічної будови), обміну речовин чи / та функціонуванням організму (його частин) у людини / тварини.

Причинами хвороби є патологічний процес, викликаний патогенним(и) факторами наступних груп:

   1. Фізичними факторами (температура, оптичне та іонізуюче випромінювання, механічні фактори — тиск, вібрація, механічні пошкодження тощо)
   2. Хімічними факторами (неорганічними та органічними речовинами тощо);
   3. Біологічними факторами (вірусами, мікроорганізмами, паразитичними червами, комахами та продуктами їх життєдіяльності (токсинами) тощо);
   4. Психо-соціальними фактори (стрес, психогенна травма тощо).

     Патоло́гія ( грец. παθός - страждання, біль, хвороба; та грец. λόγος - вивчення) — відхилення від нормального стану або процесу розвитку. Патологія досліджує процеси відхилення від норми, процеси, які порушують гомеостаз, хвороби, дисфункції.  

    О́бмін речови́н — метаболі́зм — полягає в біологічному окисленні, аеробному чи анаеробному, органічні енерговмісних речовин з використанням виділюваної при цьому енергії для життєвих процесів. Ця енергія використовується на підтримання дихання, кровообігу і температури тіла, для здійснення скорочень м'язів при русі тіла, виконанні роботи, різних поведінкових реакціях. В ході окислювальних реакцій відбуваєтеся розщеплення складних органічних сполук з виділенням енергії — дисиміляція або катаболізм. Одночасно в організмі відбуваються процеси протилежного напрямку, що перебігають з поглинання енергії (синтез специфічних білків, гормонів, жирів) — асиміляція або анаболізм. Обидва процеси нерозривно пов'язані між собою через перехід енергії від одного до другого.

    Органі́зм (від лат. organismus, від лат. organizo — влаштовую, від дав.-гр. ὄργανον — знаряддя) — жива істота, частини якого впливають один на одного так, що вони функціонуют разом как стабільне єдине ціле.

Організми — головний предмет вивчення в біології. Для зручності всі організми розподіляються по різним групам і категоріям, що складають біологічну систему їх класифікації.

Найбільш загальний їх поділ на ядерні и без'ядерні.

Більшість організмів мають клітинну будову. Формуваня цілісного організму — процес, який складається з диференціювання структур (клітин, тканин, органів) і функцій та їх інтеграції як в онтогенезі, так і в філогенезі. 

 

Перелік хвороб